Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez serwis eoceniacz.pl

§1. Definicje

 1. Usługodawca -Informacyjne Centrum Biznesowe Paweł Maciak ul. Ciołka 12 01-402 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 5691571250, REGON 130860012, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.eoceniacz.pl, umożliwiający dodawanie Opinii na temat Przedsiębiorców lub ich usług.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową polegającą na świadczeniu usług ksiegowych.
 4. Profil Przedsiębiorcy – zbiór informacji i Opinii dotyczących Przedsiębiorcy, widoczny w Serwisie dla wszystkich odbiorców.
 5. Rejestracja Przedsiębiorcy – proces dzięki któremu Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do Serwisu poprzez założenie Konta Przedsiębiorcy lub poprzez pierwsze zalogowanie do konta istniejącego już w Serwisie.
 6. Konto Przedsiębiorcy – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Przedsiębiorcą, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności do tworzenia Profilu Przedsiębiorcy oraz korzystaniu z niego po podaniu adresu e-mail i hasła.
 7. Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu Regulaminu korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę, polegających na możliwości wystawiania Opinii dotyczących Przedsiębiorców i świadczonych przez nich usług.
 8. Opinia – krótka wypowiedź pisemna Użytkownika w formie komentarza zamieszczonego na Profilu Przedsiębiorcy, dotycząca Przedsiębiorcy, świadczonych przez niego usług lub wcześniejszych Opinii lub ocena punktowa wystawiana przez Użytkownika dla danego Przedsiębiorcy w skali od 1 do 10.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Przedsiębiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest zbieranie i umieszczanie w Serwisie informacji i Opinii o Przedsiębiorcach oraz realizowanych przez nich usługach.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.

§3. Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie Opinii o Przedsiębiorcach;
  2. umożliwia Użytkownikom wypełnienie formularza dotyczącego ich zapotrzebowania na usługi, który następnie przesyłany jest przez Administratora do Przedsiębiorców działających w odpowiedniej lokalizacji, celem umożliwienia Przedsiębiorcom przedstawienia Użytkownikowi swojej oferty.
  3. udostępnia wyszukiwarkę Przedsiębiorców;
  4. umożliwia Przedsiębiorcom podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do dotyczących ich Opinii Użytkowników;
  5. Umożliwia Przedsiębiorcom zapraszanie swoich klientów do dodawania Opinii na ich temat.
 2. Dostęp do Usług Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za publikowanie Opinii.
 3. Dostęp do Usług Serwisu dla Przedsiębiorców przez okres 30 dni od momentu Rejestracji jest bezpłatny. Dalszy dostęp do pełnej funkcjonalności Usług Serwisu dla Przedsiębiorców jest płatny – na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

§4. Warunki korzystania z Usług:

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie konta e-mail,
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji
 2. Każdy odwiedzający może zapoznawać się z informacjami i Opiniami o Przedsiębiorcach oraz korzystać z wyszukiwarki Przedsiębiorców.
 3. Każdy Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Opiniami o Przedsiębiorcach, korzystać z wyszukiwarki Przedsiębiorców, dodawać Opinie oraz w razie potrzeby zgłaszać zastrzeżenia.
 4. Przedsiębiorca zalogowany może modyfikować podane przez siebie informacje oraz w razie potrzeby zgłaszać zastrzeżenia.
 5. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Przedsiębiorcy. Następuje poprzez podanie adresu e-mail Przedsiębiorcy oraz hasła, ustalanego przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji lub przesłanego mu przez Administratora.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, które nie są przez niego zawinione.
 8. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób powodujący przeciążenie łącza.
 9. Niedozwolone jest kopiowanie wszelkich danych umieszczonych w Serwisie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 10. Poprzez rejestrację w Serwisie lub dodanie Opinii Przedsiębiorca lub Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w trakcie tych czynności adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.

§5. Opinie o Przedsiębiorcach

 1. Użytkownik publikuje w Serwisie Opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opinie nie są moderowane przez Usługodawcę.
 2. Opinie o Przedsiębiorcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Przedsiębiorców.
 3. Opinie o Przedsiębiorcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Niedozwolone jest dodawanie Opinii w oparciu o relacje osób trzecich.
 4. Opinie nie mogą:
  1. naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
  2. zawierać treści reklamowych
  3. zawierać danych osobowych lub teleadresowych
  4. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych
  5. świadomie wprowadzać odbiorców w błąd
  6. zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, w szczególności wirusów i ataków SQL injection
  7. zawierać odnośników do treści, które są niedozwolone.
  8. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego Opinia jest rzetelna i zgodna z jego doświadczeniem.
  9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

§6. Dodawanie Opinii

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi dodawanie Opinii o Przedsiębiorcach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po podaniu swojego adresu poczty elektronicznej.
 2. Dodawanie Opinii przez Użytkownika jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wysłanie formularza Opinii w Serwisie.
 4. Przesłanie Opinii Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, oświadczeniem o dobrowolnym korzystaniu z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu Opinii są prawdziwie i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona nieprawdziwość informacji w nich zawartych.

§7. Konto i Profil Przedsiębiorcy

 1. Serwis umożliwia Przedsiębiorcy założenie Konta Przedsiębiorcy i utworzenie Profilu Przedsiębiorcy lub dostęp do Konta Przedsiębiorcy utworzonego uprzednio przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja Przedsiębiorcy, uzyskanie dostępu do Konta Przedsiębiorcy oraz korzystanie z wszystkich jego funkcji w pełnym zakresie oferowanym przez Serwis jest bezpłatne w okresie 30 dni od momentu Rejestracji. Po upływie tego okresu funkcjonalność Konta Przedsiębiorcy zostaje ograniczona.
 3. Dalsze korzystanie z wszystkich funkcji Konta Przedsiębiorcy w pełnym zakresie oferowanym przez Serwis jest dobrowolne i odpłatne.
 4. Zawarcie umowy następuje poprzez:
  1. Utworzenie nowego Konta Przedsiębiorcy poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz potwierdzenie dokonania Rejestracji w sposób wskazany w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Przedsiębiorcę w czasie Rejestracji.
  2. Uzyskanie dostępu do Konta Przedsiębiorcy założonego uprzednio dla danego Przedsiębiorcy przez Administratora – poprzez zalogowanie się do tego Konta w Serwisie przy pomocy danych (adresu e-mail i hasła) przekazanych Przedsiębiorcy przez Administratora.
 5. W celu założenia Konta Przedsiębiorcy należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, w szczególności należy podać następujące dane:
  1. nazwę Przedsiębiorcy
  2. numer NIP Przedsiębiorcy
  3. adres poczty elektronicznej
 6. W celu uzyskania dostępu do istniejącego już w Serwisie Konta Przedsiębiorcy należy zalogować się za pomocą danych (adresu e-mail i hasła) udostępnionych Przedsiębiorcy przez Administratora.
 7. Dokonanie Rejestracji Przedsiębiorcy jest równoznaczne z oświadczeniem Przedsiębiorcy o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, oświadczeniem o dobrowolnym korzystaniu z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwie i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Konta Przedsiębiorcy po upływie 30 dni od momentu Rejestracji wymaga opłacenia abonamentu zgodnie z obowiązującym cennikiem u Usługodawcy, dostępnym w Serwisie. Dopuszczalne formy płatności wskazane są w § 7 Regulaminu.
 9. Po opłaceniu usługi przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, uzyskuje dostęp do utworzonego dla niego Konta Przedsiębiorcy, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu adresu e-mail i hasła. Po otrzymaniu zapłaty Usługodawca wystawia fakturę, którą przesyła Przedsiębiorcy na podany przez niego adres e-mail, na co Przedsiębiorca wyraża swoją zgodę. Poprzez dostęp do swojego Konta Przedsiębiorca tworzy lub modyfikuje Profil Przedsiębiorcy widoczny dla wszystkich odwiedzających.
 10. Umowa w czasie której Przedsiębiorca ma dostęp do Konta Przedsiębiorcy zawarta jest na okres wynikający z opłaconego abonamentu, zgodnie z aktualnym cennikiem
  i może zostać przedłużona na kolejne okresy wynikające z opłaconego abonamentu.
 11. Przed końcem obowiązywania umowy Usługodawca wyśle wiadomość email do Przedsiębiorcy z informacją o możliwości przedłużenia umowy. Dokonanie przez Przedsiębiorcę opłaty w wysokości określonej w cenniku za kolejny okres korzystania z Konta Przedsiębiorcy przed upływem czasu na jaki umowa została zawarta jest równoznaczne z przedłużeniem umowy.
 12. Przedsiębiorca może posiadać tylko jeden Profil Przedsiębiorcy w Serwisie. Usługodawca ma prawo usunąć powtarzające się Profile tego samego Przedsiębiorcy.
 13. Konto Przedsiębiorcy w Serwisie jest niezbywalne.
 14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Profilu lub Konta Przedsiębiorcy, bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych przez Serwis w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo Serwisu jest zagrożone.
 15. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§8. Sposoby płatności

 1. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności za korzystanie z Profilu Firmy:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronie internetowej Serwisu.
  2. dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PAYU.PL, gdzie do wyboru są następujące możliwości płatnicze:
   • Karty płatnicze: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro.
   • Kanały płatności (tzw. szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank,  MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, ING Online, Przelew z BPH, Przekaz pocztowy, Millenet, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest  Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, , VW Bank Direct
 2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495

§9. Prawa i obowiązki Przedsiębiorców związane z posiadaniem Konta Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zachować hasło dostępu do swojego Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeśli hasło dostępu do jego Konta zostało przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 2. W przypadku gdy Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do konta założonego dla niego uprzednio przez Administratora, zobowiązany jest zmienić hasło dostępu przy pierwszym zalogowaniu.
 3. Przedsiębiorca zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta innym podmiotom.
 4. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Przedsiębiorcy oraz wyświetlanie Profilu Przedsiębiorcy od dokonania zmiany hasła dostępu do jego Kont.
 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych kontaktowych poprzez swoje Konto Przedsiębiorcy.

§10. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa między Przedsiębiorcą a Usługodawcą wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej za kolejny okres w dniu zakończenia okresu trwania poprzedniej Usługi.
 2. Przedsiębiorca może w każdym czasie zrezygnować ze świadczonych przez Serwis Usług (zamknięcie Konta Przedsiębiorcy i Profilu Przedsiębiorcy). Przedsiębiorca  zobowiązany jest powiadomić o tym Usługodawcę za pomocą wiadomości email, przesłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opłata abonamentowa nie podlega w takim wypadku zwrotowi.
 3. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (zamknięcie Konta Użytkownika/Przedsiębiorcy i Profilu Przedsiębiorcy w Serwisie) lub czasowo zawiesić jej wykonywanie (zablokowanie Konta Użytkownika/Przedsiębiorcy i Profilu Przedsiębiorcy w Serwisie) do momentu wyjaśnienia sprawy. Opłata abonamentowa nie podlega w takim wypadku zwrotowi.
 4. W celu weryfikacji prawdziwości podanych informacji, na życzenie Administratora (wysłane poprzez Email) Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić stosowne dokumenty w przeciągu 7 dni pod rygorem rozwiązania umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym. Opłata abonamentowa nie podlega w takim wypadku zwrotowi.

§11. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Opinii i informacji i wszelkich innych wypowiedzi umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik lub Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Przedsiębiorcy. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§12. Tryb zgłaszania zastrzeżeń

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do funkcjonowania serwisu oraz rzetelności Opinii wyrażonych przez Użytkowników można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia co do Opinii Użytkownika, Usługodawca może ukryć daną Opinię do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Użytkownik, który jest autorem Opinii, co do której zgłoszono zastrzeżenie zostaje powiadomiony o treści tego zastrzeżenia poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany podczas Rejestracji. Użytkownik ma prawo ustosunkowania się do zgłoszonego zastrzeżenia w ciągu 7 dni. Odpowiedź Użytkownika na zgłoszone zastrzeżenie przesłana po tym terminie nie będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy.
 5. Usługodawca jest zobowiązany rozstrzygać zgłoszone zastrzeżenia w odpowiednim czasie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.
 6. Po rozpatrzeniu zastrzeżenia dotyczącego Opinii Użytkownika, Usługodawca ma prawo podjąć stosowne działanie, w tym:
  1. Usunąć Opinię, której dotyczy zastrzeżenie
  2. Upublicznić treść zastrzeżenia oraz odpowiedzi udzielonej przez Użytkownika lub ich części.

§13. Tryb zgłaszania reklamacji

 1. Przedsiębiorca lub Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości, których dotyczą.
 3. We wskazanej wiadomości email zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co służy ułatwieniu i przyspieszeniu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji niezbędnych do rozparzenia reklamacji o których mowa w §9 pkt. 2 i 3 Regulaminu.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 7. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.
 8. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do Usługodawcy odpowiednio do trybu przewidzianego § 9 Regulaminu lub do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego PAYU –  strona kontaktowa: http://www.payu.pl.

§14. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje o tym Przedsiębiorców oraz Użytkowników poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Cennika abonamentu nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki między Usługodawcą a Przedsiębiorcą lub Użytkownikiem jest wyłącznie prawo polskie.
 4. Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków pomiędzy  Usługodawcą a Przedsiębiorcą lub Użytkownikiem, jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1-04-2015 .

Najwyżej oceniane biura rachunkowe:

Do kogo skierowany jest eoceniacz?

01Marta 37 lat księgowa z Warszawy

Prowadzę firmę księgową w Warszawie od wielu lat. Dzięki e-oceniacz.pl zyskałam wielu nowych klientów. Codziennie dostaję przynajmniej kilka zapytań o ofertę od potencjalnych klientów, którzy dowiedzieli się o mnie właśnie z tej strony.

03Sebastian 19 lat założyciel Start-Up-u

Dzięki serwisowi w łatwy i czytelny sposób porównuje się oferty wielu firm. To niesamowita pomoc w poszukiwaniu najlepszej oferty.

02Bartek 38 lat właściciel małej firmy

Odkąd zarejestrowałem swoja firmę na stronie oceniacza, sprzedaż usług wzrosła znacząco. Naprawdę warto skorzystać z takiej formy reklamy, bo daje to wymierne korzyści.

04Mieczysław 46 lat - księgowy z 20 letnim stażem

Serwis daje rzetelne porównanie firm na rynku, system ocen pozwala wybrać klientowi najlepszą firmę, której może zaufać, widząc oceny innych. Dla mnie - księgowego z długim stażem pracy daje to motywacje, by oferować usługi najlepszej jakości.

Kontakt

Informacyjne Centrum Biznesowe Paweł Maciak
Ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa
NIP: 5691571250
Regon: 130860012

tel. +48

kontakt@eoceniacz.pl

Wyślij zapytanie